Drobečková navigace

Úvod > Informace o obci > Územní plán

Územní plán

DUBEN 2014

Zastupitelstvo obce Smolné Pece, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,      § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,vydalo
Územní plán Smolné Pece

územní plán

 

hlavní výkresúpkoordinaceSCHEMA