Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Smolné Pece 

2. Důvod a způsob založení

Obec Smolné Pece (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Smolné Pece
  Smolné Pece 143
  362 25 Nová Role

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad  Smolné Pece
  Smolné Pece 143
  362 25 Nová Role

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 13:00 - 17:00 (starosta)

 15:00 - 17:00 (účetní)

Středa: 15:00 - 17:00 (účetní)

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 602 191 256
  mobilní telefon: +420 736 219 977 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.smolnepece.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad  Smolné Pece
  Smolné Pece 143
  362 25 Nová Role

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starosta@smolnepece.cz

 • 4.8 Datová schránka

  adbbivi

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  16527341/0100, KB Nejdek

6. IČ

00573281

7. DIČ

CZ00573281, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

    V současné době nejsou pro Smolné  Pece poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: