Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizové sitauce

Krizové sitauce

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS v Karlovarském kraji je Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (HZS KK) (http://www.hzs-kvk.cz/).

Další informace na webu:

Krizové řízení (http://www.krizove-rizeni.cz/)

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací.

Základní pojmy - definice

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

 • Krizová situace, krizový stav - Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.
 • Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Varianty mimořádných událostí

 • Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl, ohrožení ledovými bariérami.

 • Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry.

 • Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.

 • Sesuvy půdy a svahové pohyby.

 • Dopravní nehody s kombinovaným účinkem - hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy.

 • Výbuchy plynovzdušných směsí.

 • Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení apod.).

 • Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.

 • Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.

 • Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.

 • Nedostatek vody a důležitých potravin.

 • Velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku.

 • Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě.

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 • Zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy

 • nepodceňujte vzniklou situaci

Pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel

 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)

 • varujte ostatní ohrožené osoby

 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby

 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor

 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy

 • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu

 • sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů

 • zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť.

Důležitá telefonní čísla

 • Hasičský záchranný sbor  150
 • Záchranná služba  155
 • Policie ČR  158
 • Městská policie  156
 • Městská policie Nejdek  353 825 001
 • Tísňová linka  112

PŘÍMÉ KONTAKTY

ZPŮSOB POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

K varování budou využity všechny dostupné prostředky tj. internetové stránky obce, vyvěšení na úřední desce.

Evakuace obyvatelstva

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu.

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Při nařízené evakuaci obyvatel:

 • dodržuje pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci

 • uhasí oheň v topidlech

 • uzavře přívod vody a plynu

 • ověří, zda sousedé vědí, že mají opustit byt, lokalitu

 • dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou

 • vzít evakuační zavazadlo označené jménem a adresou

 • uzamknout byt

 • dostavit se na určené místo dle pokynů orgánů obce

 • nechat volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.

 • Předměty denní potřeby - jídelní misky příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírač na konzervy.

 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

 • Nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy atd.

 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

 • Toaletní a hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník atd.

 • Osobní léky a další prostředky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky.

 • Spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko.

 • Náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy.

 • Pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle.

 • Bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač.

Nelze brát sebou objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.