Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Samospráva

Samospráva

Zastupitelstvo obce

Rostislav Anděl
starosta

Tel: 736 219 977
starosta@smolnepece.cz

Miroslav Tvrdý
místostarosta  

Tel: 777 055 009

Bc. Dagmar Klimentová
účetní

Tel: 602 191 256
obec.smol.pece@volny.cz

 

Zastupitelstvo

 • Rostislav Anděl - Sdružení nezávislých kandidátů 
 • Miroslav Sedlák - Sdružení nezávislých kandidátů 
 • Miroslav Tvrdý - Sdružení nezávislých kandidátů 
 • Zdeněk Kliment - Sdružení nezávislých kandidátů  
 • Miroslav Kotál - Sdružení nezávislých kandidátů  
 • Jan Engliš - Sdružení nezávislých kandidátů Alternativa 2022 
 • Mgr. Marek Stepanov - Sdružení nezávislých kandidátů Alternativa 2022

Zastupitelstvo obce zřídilo

 • finanční výbor

 • kontrolní výbor

 • výbor pro hospodaření s pozemky


1) FINANČNÍ VÝBOR

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce  
 • pomáhá navrhnout rozpočtové změny
 • provádí kontrolu pokladny
 • plní další úkoly dle pověření zastupitelstva obce
 • ze svého jednání pořizuje zápis

Složení výboru finančního :

 • předseda – Mgr. Miroslav Sedlák
 • členové – Zdeněk Kliment, Mgr. Marek Stepanov           


2) KONTROLNÍ VÝBOR

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
 • plní další kontrolní úkoly dle pověření zastupitelstva obce
 • ze svého jednání pořizuje zápis

Složení výboru kontrolního :

 • předseda – Mgr. Marek Stepanov
 • členové – Mgr. Miroslav Sedlák, Miroslav Kotál


3) VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S POZEMKY

 • provádí kontrolu hospodaření s pozemky v majetku obce
 • navrhuje podmínky pronájmu, či prodeje pozemků v majetku obce
 • ze svého jednání pořizuje zápis

Složení výboru pro hospodaření s pozemky:

 • předseda – Jan Engliš
 • členové – Zdeněk Kliment, Miroslav Kotál

Výsledky voleb 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2018

Volby do zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení:

Usnesení OZ č. 74/7/14

OZ:

 1. schvaluje dle § 27 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění ve Smolných Pecích 1 volební obvod a dle odst..1, písm a téhož zákona stanovuje sedmičlenné zastupitelstvo;
 2. bere na vědomí, že dle § 21 odst. 4. zákona č. 421/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění a přílohy k tomuto zákonu je stanoven potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta  5 % ( tj. 7 podpisů ) a pro sdružení nezávislých kandidátů 7 % ( tj.10 podpisů);

Usnesení zastupitelstva

ROK 2020

ROK 2019

RoK 2018

Termíny zasedání

Zastupitelstvo jedná zpravidla v pondělí od 17 hodin.
Termíny zasedání I. pololetí roku 2019
 • 28. 1. 2019
 • 25. 2. 2019
 • 25. 3. 2019
 • 29. 4. 2019
 • 27. 5. 2019
 • 24. 6. 2019
V případě potřeby budou svolána mimořádná zasedání.

Etický kodex zastupitele

Etický kodex člena zastupitelstva Obce Smolné Pece

Preambule
My, členové zastupitelstva Obce Smolné Pece, zvolení v demokratických volbách jsme se slibem zavázali
občanům naší obce k výkonu veřejné služby v jejich zájmu a zájmu obce jako jejich zástupci při správě věcí veřejných. Přijímáme tuto veřejnou funkci s vážností i odpovědností spojenou s jejím významem, postavenou na základech svědomí, důvěry,  zásadách morálních a právních, což dokládáme tímto etickým kodexem.  

I. Veřejná funkce

1. Člen zastupitelstva si je plně vědom, že je zástupcem všech občanů obce,  tuto funkci si zvolil dobrovolně a vážně, aby zastupoval zájmy občanů a obce.
2. Slibem a svou ctí se člen zastupitelstva zavázal ke svědomité a důvěryhodné práci při výkonu veřejné funkce, kterou vykonává      nestranně a nezávisle, v souladu s Ústavou a zákony České republiky.
3. Člen zastupitelstva je ze své funkce odpovědný všem občanům Obce Smolné Pece.
4. Funkce člena zastupitelstva je veřejná. Veřejnost funkce spočívá v hájení postavení a prosperity Obce Smolné Pece a jejích  občanů.
5. Člen zastupitelstva má stále na vědomí, že svým slibem převzal významnou roli, jejímž prostřednictvím má pravomoc zásadně ovlivňovat rozvoj a prosperitu obce a život jejích občanů.
6. Člen zastupitelstva dbá na řádný chod celé samosprávy.
7. Člen zastupitelstva se účastní každého zasedání zastupitelstva a svou důvodnou neúčast řádně omluví.
8. Při hlasování se řídí objektivně  zjištěnými skutečnostmi, bez předsudků a zaujatosti, v souladu s právními předpisy.
9. Na zasedání přichází člen zastupitelstva připraven. Žádá od ostatních členů zastupitelstva dostatečné informace důležité pro jeho rozhodnutí ve věci, sám poskytuje ostatním členům zastupitelstva informace pro ně rozhodné pro utvoření vlastního názoru.

II. Střet zájmů, bezúhonnost

1. Při výkonu veřejné funkce se mohou soukromé zájmy člena zastupitelstva dostat do konfliktu s jeho postavením a rozhodovací pravomocí v zastupitelstvu. Své soukromé zájmy však čestně podřizuje svému veřejnému poslání. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda vyplývající   pro člena zastupitelstva, pro členy jeho rodiny, nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž  má nebo měl pracovní nebo obchodní styky.
2. Člen zastupitelstva pravdivě a úplně informuje ostatní členy zastupitelstva před  projednáváním o svém vztahu k projednávané věci, ve které se jeho
   soukromé zájmy kryjí se zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu jeho funkce.
3. Své dočasné postavení člen zastupitelstva nevyužívá při výkonu svých soukromých zájmů k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob.
4. Nezneužívá ve prospěch vlastní, osob blízkých nebo v soukromý prospěch třetích osob informace získané při výkonu veřejné funkce.
5. Člen zastupitelstva se zdrží jakéhokoliv chování, které by vyvolalo pochybnosti o jeho důvěryhodnosti a bezúhonnosti a navodilo podezření ze zaujatosti, nebo ze střetu zájmů.
6. Člen zastupitelstva nesmí poškodit svým jednáním a vystupováním jméno a zájmy Obce Smolné Pece a jejích občanů. Jedná vždy s ohledem na jejich prospěch současný i budoucí, který je jeho prioritou.
7. Vzhledem ke své veřejné funkci si člen zastupitelstva uvědomuje, že každé jeho jednání je podrobováno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si zasloužil a udržel její důvěru.

III. Dary a výhody

1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup,
   nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je povinností.
2. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

IV. Vztah k úředníkům a občanům

1. Člen zastupitelstva respektuje práci účetní obce a její vázanost právními předpisy a nezasahuje bez důvodu do její práce.
2. Člen zastupitelstva má na mysli při každém jednání rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost, čest a právo každého vyjadřovat svůj názor.
3. Člen zastupitelstva je připraven podávat občanům informace na otázky týkající se výkonu jeho funkce a plnění úkolů s tím spojených a to vždy pravdivě, srozumitelně a nezamlčet podstatné náležitosti, s výjimkou těch, které podléhají utajení podle zákona.

V. Závěrečná ustanovení

1. Člen zastupitelstva se ztotožňuje se všemi ustanoveními tohoto etického kodexu a při výkonu svého mandátu se bude řídit jeho ustanoveními.
2. Porušení ustanovení Etického kodexu projedná zastupitelstvo na podnět zastupitele.